למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  סיכום הבדלים בין FBAR ל 8938

  סיכום ההבדלים בין FBAR ל FATCA 8938

  הטבלה הבאה מסכמת את השוני וההבדלים בין שני סוגי הדיווחים השונים.

  חשוב לדעת שדיווח FBAR לא פוטר את דיווח FATCA 8938, ולהפך.

  ברגע שסף חובת הדיווח נחצה במהלך השנה עבור כל סוג דו"ח, נדרשת הגשה בשנה העוקבת.

  FinCEN 114 (FBAR)Form 8938
  לאיזה רשות במס הכנסה בארה"ב הדו"ח יתקבלFinCEN – Financial Crime Enforcement  NetworkIRS – Internal Revenue Service
  כיצד מבצעים את הדיווח לארה"במשודר אלקטרונית במערכת נפרדת

  ישירות ליחידה למניעת פשעים כלכליים של משרד האוצר האמריקאי FinCEN

  מצורף לדוח מס הכנסה 1040 של היחיד. יוגש באופן אלקטרוני או דרך שירות הדואר.
  סף הדיווח המחייב בהגשת הדו"ח$10,000 במצטבר בכלל החשבונות הפיננסים שבבעלות היחיד.

  במידה ובנקודת זמן נתונה במהלך שנה יחידה נחצה סף הדיווח.

  אמריקאים המתגוררים מחוץ לארה"ב:

  $200,000 ביום האחרון של השנה או $300,000  בכל יום אחר בשנה, ליחיד או לנשוי לאזרח זר.

  $400,000 ביום האחרון של השנה או $600,000 בכל יום אחר בשנה, לזוג נשואים אמריקאים.

  מתי יש להגיש את הדו"חהחל משנת 2016, לראשונה דו"ח FBAR מסונכרן עם זמני הגשת דוחות המס.מצורף לדו"ח המס האישי 1040 ומוגש במועד הגשת דו"ח המס.
  קנסות אפשריים לאי-דיווחאם אי הדיווח נעשה בתום לב, עד $10,000 קנס לכל חשבון.

  אם במזיד, $100,000 או 50% מהיתרה בחשבונות, הגבוה מבינהם.

  עונשים פליליים יכולים לחול במקרה של אי-דיווח שלא בתום לב.

  עד $10,000 לכל חשבון שלא מדווח, עוד $10,000 על כל 30 יום איחור, לאחר ההתראה של ה IRS.

  עד למקסימום של $60,000.

  עונשים פליליים יכולים לחול במקרה של אי-דיווח.

  סוגי חשבונות מדווחים:

  חשבון פיננסי המנוהל במוסד זר (מחוץ לארה"ב)כןכן
  חשבון פיננסי המנוהל ע"י ישות אמריקאית במדינה זרהכןלא
  חשבון פיננסי המנוהל ע"י ישות זרה בארה"בכןלא
  הרשאת חתימה בחשבון פיננסי זרכןלא
  השקעות פיננסיות בחשבון פיננסי זרכן, אין צורך לדווח בנפרד על תחולת החשבוןכן, אין צורך לדווח בנפרד על תחולת החשבון
  השקעות פיננסיות שלא דרך חשבון פיננסי זרלאכן
  יחידת השתתפות בשותפות זרהלאכן
  קרן נאמנות זרהכןכן
  החזקה בחשבון זר דרך ישות נפרדתבמידה ויש 50% ומעלה זכויות בישותלא
  ביטוח חיים עם מרכיב חיסכוןכןכן
  החזקת נדל"ןלאלא
  החזקת נדל"ן דרך ישות נפרדתלאישתקף במניה או בזכות בישות הזרה
  כסף, תכשיטים, מתכות יקרות , עתיקות, חפצי אומנות, אוספים, כלי רכב ונכסים אישיים המוחזקים  באופן ישיר (לא דרך חשבון)לאלא
  ביטוח סוציאלילאלא

  תפריט נגישות