למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מיסים אמריקאי ליחידים זרים 1040NR

  מיסוי בארה"ב ליחידים שאינם אזרחים \ תושבים אמריקאים 1040NR

  הדיון במיסוי יחידים זרים בארה"ב מחולק לשני קטגוריות-על של סוגי הכנסות:

  1. הכנסות הקשורות לפעילות עסקית – ECI – Effectively Connected Income
  2. הכנסות שאינן קשורות לפעילות עסקית – NECI – Not Effectively Connected Income

  הכנסות אלו יכללו בדו"ח המס האישי לאדם שאינו תושב ארה"ב 1040NR.

  הקטגוריה הראשונה ECI כוללת מגוון רחב של הכנסות. לדוגמה:

  השכרת נדל"ן בארה"ב, הכנסות כעסק עצמאי, הכנסות עבודה, חברות בשותפות אמריקאית ועוד. אלו מחייבים בהגשת דו"ח מס בארה"ב בשנה שבה הייתה פעילות.

  עד לשנת המס 2017, ארה"ב העניקה הפטור קבוע (Exemption) על רווח נטו של עד כ-4,050 $ בהתאם למספר האנשים הנמצאים בדו"ח (במקרה של משקיע שאינו תושב, אחד).

  אחד השינויים המשמעותיים שנכנסו לתוקף החל משנת המס 2018 ברפורמת המס של טראמפ הוא ביטול הפטור הקבוע.

  בעקבות ביטול אותו פטור, המשמעות היא שהחל משנת 2018 יצטרכו מגישי הדוחות לשלם מס על הרווחים שהופקו כבר החל מהדולר הראשון.

  הקטגוריה השנייה NECI כוללת בעיקר הכנסות פסיביות.

  לדוגמה, הכנסות ריבית מהלוואות, דיבידנד, תמלוגים, רווחי הון מניירות ערך ועוד. הכנסות אלו יתכנו ואינן יחייבו בהגשת דו"ח מס 1040NR.

  רק במקרים בהם נגבה מס יתר מהשיעורים שנקבעו באמנת מס ישראל ארה"ב, שיתכן ויזכה בהחזר מס בארה"ב ויהיה צורך בהגשת הדו"ח.

  מיסוי רווחים מהשקעות נדל"ן בארה"ב

  מיסוי הכנסה מהחזקת נכסים מושכרים באופן אישי

  ניתן לבחור האם ההכנסה תהיה ECI או NECI. בעת הבחירה בסיווג ההכנסה כ ECI יהיה עליו להגיש דו"ח מס לארה"ב. בחירה ב NECI תגרור מס מוגדל על ההכנסות בשיעור 30%.

  לאחר בחירה ב ECI שהוא הפופולארי יותר, דו"ח המס האמריקאי יפרט את כל הכנסותיו והוצאותיו של המשקיע שהופקו בתחומי ארה"ב בנספח SCH E.

  לאחר בירור הרווח, המס יחושב וישולם על הרווחים בהתאם למדרגות מס הכנסה לאותה שנה.

  מדרגות המס הכנסה ליחיד בארה"ב לשנת המס 2021:

  מדרגות המסעד רווח שנתיגובה המס למדרגההמס המצטבר
  10%9,950 $995 $995 $
  12%40,525 $3,669 $4,664 $
  22%86,375 $10,087 $14,751 $
  24%164,925 $18,852 $33,603 $
  32%209,425 $14,240 $47,843 $
  35%523,600 $109,961 $157,804 $
  37%אין סוףאין סוףאין סוף

  בחירה בקטגוריה השנייה, NECI, אינה מומלצת למיסוי נדל"ן. 

  במקרה כזה יש למצוא ישות אמריקאית שתהיה אמונה על ניכוי המס במקור, WITHHOLDING AGEENT, שינכה מס בשיעור של 30% מההכנסה ברוטו, מכיוון שאין סעיף אמנה אשר קובע שיעור מיוחד.

   החזקה בנכסים מושכרים בשותפות

  החזקה בנכסים בשותפות לרוב תסווג כ ECI ועל כן היחיד מסווג כבעל הכנסות בקטגוריה ECI ויחויב בהגשת הדו"ח לארה"ב.

  הבעלים הזר בשותפות יקבל את טופס K1 מהשותפות בה הוא חבר וידרש להגיש דו"ח מס אישי.

  ברוב המקרים, עבור החברים הזרים בשותפות ינוכה מס במקור על הרווחים בתוך השותפות ועל כן חשוב להגיש דו"ח מס בשנה העוקבת.

  להמשך קריאה על מיסוי שותפויות לחץ כאן!

  מיסוי הכנסה ממכירת נכסים בארה"ב

  בעת מכירת הנכס, בין אם חברות בשותפות או בהחזקת הנכס באופן אישי כיחיד\ LLC יחיד, חלים שיעורי מס רווח הון כתלות בתקופת הבעלות.

  בהחזקת נכס לתקופה של פחות משנה, שיעורי המס הם רגילים כפי שצויין למעלה.

  בהחזקת נכס לתגופה של למעלה משנה, חלים שיעורי מיסוי מוטבים של עד 20%.

  המס על הפחת שנוכה יחול בשיעור מיסוי של עד 25%.

  מדרגות המס הפדראליות לרווחי הון להחזקה מעל שנה בארה"ב לשנת המס 2021

  מדרגות המסעד רווח שנתיגובה המס למדרגה המס המצטבר
  0%40,400 $0 $0 $
  15%445,850 $60,819 $60,819 $
  20%אין סוףאין סוףאין סוף

  עסקת מכירה של מקרקעין וניירות ערך מדווחת ל IRS בטופס 1099.

  עבור יחיד זר, לרוב מנוכה מס במקור בשיעור של 15% (10% במקרים מסוימים) על ידי החברה המתווכת בעסקה (Title Company) או ע"י הקונה.

  במרבית המקרים, תידרש הגשת דו"ח מס פדראלי בשנה העוקבת לדיווח על המכירה והרווח ובמרבית המקרים גם בהגשת דו"ח מס במדינה שבה הופקה הפעילות.

  בעת הגשת הדו"ח לארה"ב, ניתן לדרוש החזרי מס עבור ניכויים במקור ולממש את ההוצאות להכנסות שהופקו עבור הפעילות.

  היבטי מיסוי במדינת ישראל

  תקנות מס הכנסה בישראל קובעות עבור יחיד המפיק הכנסות מחו"ל ולא שילם מקדמות מס בישראל, שהנו חייב בהגשת דו"ח מס בישראל.

  אמנת מס ישראל ארה"ב וחוקי FIRPTA קובעות כי שתי המדינות רשאיות להטיל מס, כאשר למדינה בה נמצא הנכס זכות המיסוי הראשונית (ארה"ב במקרה שלנו)

  הכנסות מנדל"ן בחו"ל מתחלקות לשני סוגים בדו"ח המס בישראל- הכנסה שכירות ורווחי הון.

  הכנסות משכירות נדל"ן מחוץ לארץ

  תושב ישראל המפיק רווחים מהשכרת נדל"ן בחו"ל, שיתכן וידרש בהגשת דו"ח מס בישראל, לרוב רשאי לבחור בין שני מסלולים:

  1) מסלול מס קבוע שיעור של 15% על ההכנסות משכירות בניכוי הפחת. ניתן לשלם גם ללא הגשת דין וחשבון למס הכנסה.

  במסלול מיסוי קבוע ישנו כפל מס מכיוון שהמס האמריקאי לא מותר בקיזוז. מסלול זה לא מומלץ לשימוש באופן רנדומלי.

  2) מסלול מס שולי – שיעורי המס השולי להכנסות פסיביות זהות למיסוי הכנסה שלא מיגיעה אישית וחל על ההכנסות בניכוי כל ההוצאות, כולל פחת, ובקיזוז המס הפדרלי והמס המדינתי ממס ההכנסה המחושב.

  עבור יחידים מתחת לגיל 60, מיסוי הכנסה שלא מיגיעה אישית מתחיל בשיעור 31%

  יחידים מעל גיל 60 זכאים למדרגות המס של הכנסה מיגיעה אישית ומתחיל לרוב ב 10%.

  בחירה במסלול מס שולי יכולה ליצור חבות בתשלומי ביטוח לאומי, שאינם מעניקים זכויות סוציאליות.

  עבור בני זוג נשואים, הכנסה זו מתווספת לבן זוג בעל ההכנסה הגבוהה יותר, כך שגם אם שניים ירשמו או בעל ההכנסה הנמוכה ירשם, המיסוי בישראל יחול לפי הגבוה.

  עבור מגישי דוחות אשר הקימו או שהם חלק מהבעלים/שותפים ב LLC או חברים בשותפות זרה חייבים לצרף לדוח מס הכנסה האישי שלהם טופס 150 וחייבים בהגשת דו"ח מס ישראלי בכל מקרה.

  חשוב לדעת- במקרים בהם המשקיע משלם מס הכנסה גם ברמה המוניציפלית, מס ההכנסה הישראלי לא יקזז מס זה למדווח.

  כמו כן, חשוב לדעת שמס הכנסה הישראלי מתיר בקיזוז מהמס הישראלי את המס האפקטיבי ששולם ולא את ניכויי המס במקור.

  הכנסות ממכירת נכס בחו"ל

  הכנסות ממכירת נדל"ן בחו"ל כפופות לחלק ה' בפקודת מס הכנסה ולא לחוק מיסוי המקרקעין.

  לכן, רווח ההון הריאלי שנוצר בעת המכירה יהיה חייב במס רווח הון בשיעור 25%.

  במידה ומס רווח ההון ששולם בארה"ב, כולל מס פדראלי ומדינה, נמוך משיעורי מס רווח ההון הישראל, תידרש השלמה לשיעור 25%.

  יש לשים לב שבשני המקרים, שכירות או רווחי הון מחו"ל, ישנה חשיפה גם למס ייסף ישראלי.

  תפריט נגישות