למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

מיסים בארה"ב ליחידים 1040NR

מיסוי בארה"ב ליחידים שאינם אזרחים \ תושבים אמריקאים 1040NR

הדיון במיסוי יחידים זרים בארה"ב מחולק לשני קטגוריות-על של סוגי הכנסות:

  1. הכנסות הקשורות לפעילות עסקית – ECI – Effectively Connected Income
  2. הכנסות שאינן קשורות לפעילות עסקית – NECI – Not Effectively Connected Income

הקטגוריה הראשונה כוללת מגוון רחב של הכנסות. לדוגמה:

השכרת נדל"ן בארה"ב, הכנסות כעסק עצמאי, הכנסות עבודה ועוד. כל אלו מחויבים בהגשת דו"ח מס בארה"ב בשנה שבה הייתה פעילות.

נכון לשנת המס 2017, ארה"ב העניקה פטור על רווח נטו של עד כ-4,050 $ בהתאם למספר האנשים הנמצאים בדו"ח (במקרה של משקיע שאינו תושב, אחד).

אחד השינויים המשמעותיים שנכנסו לתוקף החל משנת המס 2018, הוא ביטול הפטור הקבוע (Exemption) בגובה $4,050 מדי שנה לכל מגיש דוח.

עד שנת 2017 התרגלנו לקבל פטור על הרווחים שחייבים במס בארה"ב כך שבמקרים רבים, לא נוצרה חבות אפקטיבית במס מדי שנה.

בעקבות ביטול אותו פטור, המשמעות היא שהחל משנת 2018 יצטרכו מגישי הדוחות לשלם מס על הרווחים החל מהדולר הראשון.

הקטגוריה השנייה כוללת בעיקר הכנסות פסיביות.

לדוגמה, הכנסות ריבית, דיבידנד, תמלוגים, רווחי הון ועוד. הכנסות אלו יתכן ואינן מחייבות בהגשת דו"ח מס.

רק במקרים בהם נגבה מס ביתר מהשיעורים שנקבעו באמנת מס ישראל ארה"ב, שיתכן ויזכה בהחזר מס בארה"ב, יהיה צורך בהגשת הדו"ח.

הכנסות אלו יכללו בדו"ח המס האישי לאדם שאינו תושב ארה"ב 1040NR.

מיסוי רווחים מהשקעות נדל"ן בארה"ב

משקיע ישראלי – החזקה בנכסים באופן אישי

יכול לבחור האם ההכנסה תהיה ECI או NECI. בעת הבחירה בסיווג ההכנסה כ ECI יהיה עליו להגיש דו"ח מס לארה"ב.

דו"ח המס האמריקאי יפרט את כל הכנסותיו והוצאותיו של המשקיע שהופקו בתחומי ארה"ב וישלם מס על הרווחים בהתאם למדרגות מס הכנסה.

מדרגות המס הכנסה ליחיד בארה"ב לשנת המס 2019:

מדרגות המסעד רווח שנתיגובה המס למדרגההמס המצטבר
10%9,700 $970 $970 $
12%39,475 $3,573 $4,543 $
22%84,200 $9,840 $14,383 $
24%160,725 $18,366 $32,749 $
32%204,100 $13,880 $46,629 $
35%510,300 $107,170 $153,799 $
37%אין סוףאין סוףאין סוף

בחירה בקטגוריה השנייה, NECI, אינה מומלצת. 

במקרה כזה יש למצוא ישות אמריקאית שתהיה אמונה על ניכוי המס במקור,  בשיעור של 30% מהכנסותיו, מכיוון שאין סעיף אמנה אשר קובע שיעור מיוחד.

 החזקה בנכסים בשותפות למשקיעים ישראלים

החזקה בנכסים בשותפות לרוב תסווג כ ECI ועל כן היחיד מסווג כבעל הכנסות בקטגוריה ECI ויחויב בהגשת הדו"ח לארה"ב.

להמשך קריאה על מיסוי שותפויות לחץ כאן!

מיסוי הכנסה ממכירת נכסים בארה"ב

בעת מכירת הנכס, בין אם כשותפות או בהחזקת הנכס באופן אישי,  חלים שיעורי מס רווח הון כתלות בתקופת הבעלות.

בהחזקת נכס לתקופה של למעלה משנה, חלים שיעורי מיסוי מוטבים של עד 20%. אולם על הפחת שנוכה יחולו שיעור מיסוי של עד 25%.

מדרגות המס הפדראליות לרווחי הון להחזקה מעל שנה בארה"ב לשנת המס 2019

מדרגות המסעד רווח שנתיגובה המס למדרגה המס המצטבר
0%39,375 $0 $0 $
15%434,550 $59,276 $59,276 $
20%אין סוףאין סוףאין סוף

עסקת המכירה מדווחת ל IRS וליחיד הזר מנוכה מס במקור בשיעור של 15% (10% במקרים מסוימים) על ידי החברה המתווכת בעסקה (Title Company) או ע"י הקונה.

המשקיע יידרש, ככל הנראה, להגיש דו"ח מס פדראלי בשנה העוקבת ובמרבית המקרים גם בהגשת דו"ח מס במדינה שבה הופק הרווח.

בעת הגשת הדו"ח לארה"ב, ניתן לדרוש החזרי מס עבור ניכויים במקור ולממש את ההוצאות להכנסות שהופקו בארה"ב.

היבטי מיסוי במדינת ישראל

תקנות מס הכנסה בישראל קובעות שיחיד המפיק הכנסות מחו"ל ולא שילם מקדמות מס בישראל, חייב בהגשת דו"ח מס בישראל.

אמנת מס ישראל ארה"ב וחוקי FIRPTA קובעות כי שני המדינות רשאיות להטיל מס, כאשר לארה"ב זכות המיסוי הראשונית

הכנסות מנדל"ן בחו"ל מתחלקות לשני סוגים בדו"ח המס בישראל-

הכנסות משכירות נדל"ן מחוץ לארץ

תושב ישראל המפיק רווחים מהשכרת נדל"ן בחו"ל, שיתכן וידרש בהגשת דו"ח מס בישראל, רשאי לבחור בין שני מסלולים:

1) מסלול מס קבוע שיעור של 15% על ההכנסות משכירות בניכוי הפחת. ניתן לשלם גם ללא הגשת דין וחשבון למס הכנסה.

2) מסלול מס שולי – שיעורי המס השולי להכנסות פסיביות עבור יחידים מתחת לגיל 60, מתחיל בשיעור 31% וחל על ההכנסות בניכוי כל ההוצאות ובקיזוז המס הפדרלי והמס המדינתי. יחידים מעל גיל 60 זכאים למדרגות המס של הכנסה מיגיעה אישית. בחירה במסלול זה יכולה ליצור חבות בתשלומי ביטוח לאומי, שאינם מעניקים זכויות סוציאליות. הכנסה זו מתווספת לבן זוג בעל ההכנסה הגבוהה יותר.

משקיעים אשר הקימו או מהבעלים/שותפים ב LLC או חברים בשותפות זרה חייבים לצרף לדוח מס הכנסה האישי שלהם טופס 150 וחייבים בהגשת דו"ח מס ישראלי בכל מקרה.

חשוב לדעת- במקרים בהם המשקיע יחויב במס גם ברמה המוניציפלית, מס ההכנסה הישראלי לא יקזז מס זה למדווח.

*עבור ישראלים מתחת לגיל 60, מדרגות המס השולי מתחילות ממדרגות שלא מיגיעה אישית. לאלו שמעל גיל 60, מדרגות רגילות.

הכנסות ממכירת נכס בחו"ל

הכנסות ממכירת נדל"ן בחו"ל כפופות לחלק ה' בפקודת מס הכנסה ולא לחוק מיסוי המקרקעין.

רווח ההון הריאלי שנוצר בעת המכירה יהיה חייב במס רווח הון בשיעור 25%.

במידה ומס רווח ההון ששולם בארה"ב נמוך משיעורי מס רווח ההון במדינת ישראל, יידרש המשקיע לתשלום הפרשי המס.