למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

  מיסוי רווחי הון ודיבידנדים בארצות הברית

  מיסוי רווחי הון בארצות הברית

  מכירת נכסים פיננסיים בארה"ב כגון: מניות, אג"חים, קרנות נאמנות, ETF, REIT וכו'. נתונה לשיעורי מס רווח הון.

  בארה"ב קיימת הבחנה בין נכסים שהוחזקו מעל שנה לבין נכסים שהוחזקו מתחת לשנה.

  הבחנה זו קובעת את שיעורי המיסוי אשר יחולו על אותה ההכנסה\אותו הרווח.

  א) נכסים פיננסים שנמכרו בטווח של עד שנה ממועד הרכישה נקראים Short Term Capital Gains.

  הכנסה זו מתווספת לשאר ההכנסות של הנישום ותחויב במס בשיעור המס השולי של מגיש הדו"ח.

  ב) נכסים פיננסים שנמכרו בטווח של מעל לשנה נקראים Long Term Capital Gains.

  הכנסה זו תחויב במס בשיעורי מס מוטבים בכפוף לשיעור המס השולי של מגיש הדו"ח.

  מדרגות המס הפדראליות לרווחי הון להחזקה מתחת לשנה בארה"ב לשנת המס 2021

  מדרגות המסעד רווח שנתיגובה המס למדרגההמס המצטבר
  10%9,950 $995 $995 $
  12%40,525 $3,669 $4,664 $
  22%86,375 $10,087 $14,751 $
  24%164,925 $18,852 $33,603 $
  32%209,425 $14,240 $47,843 $
  35%523,600 $109,961 $157,804 $
  37%אין סוףאין סוףאין סוף

  מדרגות המס הפדראליות לרווחי הון להחזקה מעל שנה בארה"ב לשנת המס 2021

  מדרגות המסעד רווח שנתיגובה המס למדרגההמס המצטבר
  0%40,400 $0 $0 $
  15%445,850 $60,819 $60,819 $
  20%אין סוףאין סוףאין סוף

  במקרה של הפסדי הון, הם ניתנים לקיזוז בראש ובראשונה כנגד רווחי הון (ללא קשר למשך ההחזקה),

  שארית ההפסד לאחר הקיזוז של הרווחים, תשמור על האופי שלה לעתיד.

  לדוגמה:

  בידכם רווח הון לטווח ארוך של 10,000 $ דולר והפסד הון לטווח קצר של 5,000 $.

  לאחר הקיזוז, אני עדיין אשלם מס לפי השיעורים המוטבים, כיוון שהשארית תשמור על אופיה כרווח הון ארוך טווח.

  במידה ואין רווחי הון, ניתן לקזז סכום קטן מדי שנה מהפסד הון הנצבר כנגד כל הכנסה חייבת בשנת מס הבאה.

  הפסדים מעל סכום זה יצברו לשנים הבאות ויקוזזו באותו הסדר.

  חוקי המס הפנימיים ואמנות המס השונות, קובעות כי ארה"ב לא תטיל מס על זרים שהפיקו רווחי הון ממניות, אלא רק מדינת התושבות תהנה מהמס.

  לגבי אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לארה"ב, לרוב, קיימת פסקת הגנה, אשר גוברת על שאר סעיפי האמנה.

  פסקת הגנה זו קובעת כי ארה"ב יכולה להטיל מס על מגישי הדו"ח כאילו האמנה כלל לא נכנסה לתוקף.

  מיסוי דיבידנדים בארה"ב

  על דיבידנד חל מס באותה שיטה של רווחי הון, אך האבחנה בשיעור המס היא שונה.

  דיבידנד רגיל Ordinary Dividend – זהו דיבידנד עליו שיעורי המס הם רגילים לפי מס שולי של מגיש הדו"ח.

  דיבידנד מוטב Qualified Dividend – זהו דיבידנד עליו שיעורי המס נמוכים יותר.

  שיעור המס יקבע לפי משך ההחזקה במניה (לפחות 60 יום לפני ההכרזה – יום ה-X) ולפי מקום התאגדות החברה – במידה והחברה אמריקאית או לא.

  לסעיף הדיבידנד המוטב קיים חריג והוא חברות דואליות הנסחרות בארה"ב וחברות שהוקמו במדינות להן אמנות מס עם ארה"ב.

  עבור זרים – דיבידנד שהופק בארה"ב או ניתן מחברה אמריקאית, לרוב מנוכה מס במקור על פי שיעורי האמנה על ידי הברוקר.

  תפריט נגישות