למענה מיידי

התקשרו כעת: 073-7861701

אבן גבירול 30 (WeWork Ibn Gabirol)

מיסוי רווחי הון ודיבידנדים בארצות הברית

מיסוי רווחי הון

מכירת נכסים פיננסיים בארה"ב כגון: מניות, אג"חים, קרנות נאמנות, ETF, REIT וכו'. נתונה לשיעורי מס רווח הון.

בארה"ב קיימת הבחנה בין נכסים שהוחזקו מעל שנה לבין נכסים שהוחזקו מתחת לשנה.

הבחנה זו קובעת את שיעורי המיסוי אשר יכולו על ההכנסה.

נכסים פיננסים שנמכרו בטווח של עד שנה נקראים Short term capital gains. הכנסה זו מתווספת לשאר ההכנסות של הנישום וממוסה בשיעור המס השולי שלו.

נכסים פיננסים שנמכרו בטווח של מעל לשנה נקראים Long term capital gain. הכנסה זו תמוסה בשיעורי מס מוטבים בכפוף לשיעור המס השולי של הנישום.

להלן טבלה המסכמת את שיעורי מס רווח הון :

רווחי הון ודיבדנדיםשיעור מס

פדראלי

*הסכום בדולרים
טווח ארוךטווח קצרנישום יחידמ-עד
0%10%10%09,075
0%15%15%9,07636,900
15%25%25%36,90189,350
15%28%28%89,351186,350
15%33%33%186,351405,100
15%35%35%405,101457,600
20%39.6%39.6%457,601אינסוף

 

במקרה של הפסדי הון, הם ניתנים לקיזוז בראשונה כנגד רווחי הון (ללא קשר לטווח ההחזקה), השארית לאחר הקיזוז, תשמור על אופיה.

לדוגמה:

יש לי רווח הון לטווח ארוך של 10,000 $ דולר והפסד הון לטווח קצר של 5,000 $.

לאחר הקיזוז, אני עדיין ימוסה לפי השיעורים המוטבים, כיוון והשארית תשמור על אופיה.

במידה ואין רווחי הון, ניתן לקזז עד 3,000 $ הפסד הון כנגד כל הכנסה חייבת.

הפסדים מעל סכום זה יצברו לשנים הבאות ויקוזזו באותו הסדר.

חוקי המס הפנימיים ובאמנות המס השונות, קובעים כי ארה"ב לא תמסה זרים על רווחי הון בשוק ההון, אלא רק מדינת התושבות.

לגבי אזרחים אמריקאים המתגוררים מחוץ לארה"ב, לרוב, קיימת פסקת הגנה, אשר גוברת על שאר סעיפי האמנה.

אלו קובעת כי ארה"ב יכולה למסות כאילו האמנה כלל לא נכנסה לתוקף.

מיסוי דיבידנדים

על דיבידנד יחול מס באותה שיטה של רווחי הון, אך האבחנה בשיעור המס היא שונה.

דיבידנד מוטב– זהו דיבידנד שימוסה בשיעורים נמוכים יותר.

שיעור המס יקבע לפי משך ההחזקה במניה (לפחות 60 יום לפני ההכרזה – יום ה-X) ולפי מקום התאגדות החברה – במידה והחברה אמריקאית או לא.

לסעיף הדיבידנד המוטב קיים חריג והוא חברות דואליות הנסחרות בארה"ב וחברות שהוקמו במדינות להן אמנות מס עם ארה"ב.